GMT+7 26/05/2018 15:01

ປູກ " ເຕີຍຫອມ " ພືດເສດຖະກິດ ແລະ ສາລະພັດປະໂຫຍດ ຕະຫຼາດມີຄວາມຕ້ອງການ ປູກເທື່ອດຽວເກັບຜົນຜະລິດແລະເຮັດໄດ້ເຖິງ 10 ປີ

 

 

* ການປູກເຕີຍຫອມສີຂຽວສົດ ໂດຍພື້ນທີ່ເຄີຍປູກເຂົ້າທີ່ຂາດແຄນນ້ຳກໍ່ສາມາດປູກເຕຍໄດ້ໂດຍເນື່ອງຈາກການປູກເຕີຍຫອມເປັນການປູກງ່າຍເບີ່ງແຍງງ່າຍແລະຕະຫຼາດມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ເຕີຍຫອມເປັນພືດທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ສາລະພັດປະໂຫຍດ ເປັນໄດ້ທັງ ອາຫານ ແລະ ສະໝຸນໄພພື້ນເມືອງແປຮູບສາມາດສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດໄດ້ ແລະ ຍັງເປັນພືດທີ່ ໍດູແລງ່າຍກວ່າພືດຊະນິດອື່ນໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າການປູກເຕີຍຈະລົງທຶນສູງກວ່າພືດອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງມີຕາຂ່າຍກັ້ງ ແດດພາງແສງເປັນ ລັກຊະນະໂຮງເຮືອນແຕ່ປູກພຽງເທື່ອດຽວສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ດົນເຖິງ 10 ປີ ເອີ້ນວ່າເກັບກິນແບບຍາວໆ.

* ສຳລັບການປູກເຕີຍຫອມ ມີຄວາມສຳຄັນກັບການຈັດກຽມແປງປູກ ໃຫ້ເຮົາດູແລ ແລະເຂົ້າຈັດການງ່າຍໂດຍແປງຈະມີ ລັກຊະນະເປັນຮູບ 4 ຫຼ່ຽມ ມີທໍ່ລະບາຍຕໍ່ອອກມາຍັງບໍ່ພັກນ້ຳບ່ອນຫົວແປງແຕ່ລະແປງ.

- ໄລ່ລະດັບສູງຕ່ຳເພື່ອໃຫ້ນ້ຳໄຫຼຜ່ານສະດວກ ເນື່ອງຈາກເຕີຍຫອມມັກນ້ຳໝູນວຽນອີກທັງໃນຊ່ວງລະດູຝົນຈະມີນ້ຳປະລິມານຫຼາຍຕ້ອງຜັນແປນ້ຳຈາກແປງບໍ່ໃຫ້ຖ່ວມຂັງພາຍໃນແປງ.

- ນອກຈາກນີ້ລະຫວ່າງແປງຈະເຮັດທາງຍ່າງອ້ອມແປງທຸກແປງ ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍໃນການບົວລະບັດແລະດູແລແປງການໃສ່ຝຸ່ນໃນແຕ່ລະເດືອນລວມເຖີງການເກັບກ້ຽວຜົນຜະລິດທຸກໆ 3 ເດືອນ.

- ສ່ວນໜໍ່ຂອງເຕີຍຫອມທີ່ຈະນຳມາປູກ ຈະເລືອກໜໍ່ທີ່ບໍ່ສົມບູນປານໃດກໍ່ໄດ້ ເມື່ອປູກລົງດິນແລະໄດ້ຮັບສານອາຫານຈະເຮັດໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາ ແລະດ້ວຍທຳມະຊາດຂອງເຕີຍເປັນພືດທີ່ບໍ່ມັກແດດຈັດ ຈະໃຊ້ຕານ່າງພາງ ແສງຄວາມໂປ່ງແສງ 60% ໂດຍເຮັດເປັນໂຮງເຮືອນ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ຮົ້ມເກີນໄປເນື່ອງຈາກຈະເຮັດໃຫ້ໃຫຍ່ຊ້າ.

- ຈາກນັ້ນຈະເປີດນ້ຳເຂົ້າແປງ ສູງປະມານ 1 ຝາມືຫຼືປະມານ 10-15ຊມ ສ່ວນບໍລິເວນອ້ອມຮອບພື້ນທີ່ກໍ່ຈະສ້າງທຳມະຊາດໃຫ້ຮົ້ມເຢັນແລະໂລ່ງ.

- ສ່ວນການປູກຈະໃຊ້ຕົ້ນພັນແບບທີ່ມີຮາກ ປັກລົງໃນແປງແບບດຽວກັບດຳນາ ໂດຍໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນແລະແຖວໂດຍ 1 ແປງຈະປູກ 5 ແຖວ

- ໂດຍດູແລເບິ່ງແຍງໃສ່ຝຸ່ນເດືອນລະ 1 ເທື່ອປະມານ 5-6 ເດືອນ ຈະເລີ່ມຕັດໃບຈຳໜ່າຍທຸກໆເດືອນຕັດໜໍ່ທຸກ 3 ວັນ ແລະຕັດຕົ້ນທຸກ 5 ເດືອນສ້າງລາຍໄດ້ດີກວ່າເຮັດນາ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ກະເສດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)