GMT+7 26/05/2018 14:58

ອາການ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນໄວລັດຕັບອັກເສບຊະນິດເອ

 

ອາການ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນໄວລັດຕັບອັກເສບຊະນິດເອ (A)
ໃນເດັກອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 6 ປີ ມັກຈະບໍ່ມີອາການສະແດງຫຍັງອອກມາ ສໍາລັບໄວລຸ້ນຂຶ້ນໄປພົບວ່າ 70-90 ເປີເຊັນ ຈະມີອາການຂອງຕັບອັກເສບ ສະແດງອາການອອກມາດັ່ງນີ້:
– ມີໄຂ້
– ອ່ອນເພຍ
– ເບື່ອອາຫານ
– ປວດຮາກ, ຮາກ
– ແໜ້ນໜ້າເອິກເບື້ອງຂວາ (ບໍລິເວນຕັບ)
– ຖອກທ້ອງ
– ປັດສາວະສີເຂັ້ມ, ອາຈົມຊີດ
– ມີອາການໂຕເຫຼືອງ, ຕາເຫຼືອງ ທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ: ບີຮົ່ວ

ໂດຍປົກກະຕິອາການຈະຫາຍໄປເອງພາຍໃນ 2 ເດືອນ ຫຼືບາງຄົນອາການຢູ່ໄດ້ 6 ເດືອນ ຄົນເຈັບມັກຈະມີອາການສະແດງອອກຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຊື້ອ 28 ວັນ (ໃນຂອບເຂດ 15-50 ວັນ). ເຊິ່ງຜູ້ໃຫຍ່ຈະມີອາການ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າເດັກນ້ອຍ ຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍອາການຈະບໍ່ເປັນຄົບທຸກຢ່າງ (ເປັນບາງອາການ ຫຼື ຫຼາຍອາການຮ່ວມກັນ).
ອາການຂອງໄວລັດຕັບອັກເສບ ເອ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ໄລຍະ
– ໄລຍະໄລຍະຟັກໂຕ ເປັນໄລຍະຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອຈົນຮອດມື້ເກີດອາການຂອງພະຍາດ ໂດຍປົກກະຕິປະມານ 28 ວັນ ໄລຍະນີ້ຈະເປັນໄລຍະທີ່ສໍາຄັນໃນການແພ່ເຊື້ອ.
– ໄລຍະເກີດອາການທົ່ວໆໄປ ຄົນເຈັບຈະເກີດອາການທົ່ວໄປດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີອາການໂຕເຫຼືອງ, ຕາເຫຼືອງ.
– ໄລຍະໂຕເຫຼືອງ, ຕາເຫຼືອງ ໄລຍະນີ້ຈະເລິ່ມຫຼັງຈາກໄລຍະທີ່ສອງປະມານ 10 ວັນ ຫຼັງຈາກໂຕເຫຼືອງຕາເຫຼືອງອາດຈະມີໄຂ້ໄດ້ອີກ 2-3 ມື້ ເມື່ອມີອາການໂຕເຫຼືອງຕາເຫຼືອງແລ້ວ ເຮົາມັກຈະບໍ່ພົບເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ແຕ່ຍັງສາມາດພົບເຊື້ອໃນອາຈົມ ແລະ ຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ໃສ່ຜູ້ອື່ນໄດ້ອີກ 2-3 ອາທິດ.
– ໄລຍະຟື້ນໂຕ ເຖິງແມ່ນວ່າການຟື້ນໂຕຂອງຄົນເຈັບໄວລັດຕັບອັກເສບ ເອ ຈະຊ້າ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຈະຫາຍຂາດໂດຍທີ່ບໍ່ມີພະຍາດແຊກຊ້ອນ.

ຖ້າຫາກແພດກວດຮ່າງກາຍຈະພົບວ່າຕັບ, ມ້າມໃຫຍ່ມີບີຮົ່ວ ປະມານ 10-15 ເປີເຊັນ ຈະມີການກໍາເລີບໃນໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ ຕັ້ງແຕ່ເກີດອາການອັກເສບຂອງຕັບ, ພະຍາດແຊກຊ້ອນທີ່ສຳຄັ ຄື ອາການຕັບວາຍ ແຕ່ພົບໄດ້ໜ້ອຍປະມານ 0.5 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ.
ການປິ່ນປົວແມ່ນ ຖ້າຮູ້ວ່າໂຕເອງມີອາການຄືດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນັ້ນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ການລະບາດຂອງໄວລັດດັ່ງກ່າວ) ໃຫ້ໄປໂຮງໝໍເພື່ອກວດ ແລະ ບົ່ງມະຕິ ແລະ ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກໂຮງໝໍ. (ລະວັງຢ່າກິນຢາປາລາເຊຕາໂມນ ເພາະຈະຊໍ້າເຕີມຕັບ).

ຂໍ້ແນະນຳວິທີປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ຂອງໄວລັດຕັບອັກເສບເອ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ:
1. ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ, ລ້າງມືໃສ່ສະບູທຸກເທື່ອຫຼັງເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າ.
2. ດື່ມນໍ້າທີ່ຕົ້ມສຸກແລ້ວຫຼືນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດ, ກິນອາຫານທີ່ປຸງສຸກໃໝ່ໆ.
3. ບໍ່ກິນນໍ້າ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມຮ່ວມຈອກດຽວກັນ.
4. ເວລາກິນເຂົ້າຕ້ອງໃຫ້ມີບ່ວງກາງ (ບໍ່ຄວນໃຊ້ບ່ວງ, ໃຊ້ຖູ່ ຮ່ວມກັນ ຫຼື ຈຸ່ມລົງໃນຖ້ວຍດຽວກັນ).
5. ຜູ້ເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບທີ່ເປັນໄວລັດຕັບອັກເສບ ເອ ຄວນໃສ່ຜ້າອັດດັງອັດປາກ, ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ສຳຜັດກັບກັບຂີ້ມູກ ນໍ້າລາຍຂອງຜູ້ປ່ວຍ.
6. ເຄື່ອງນຸ່ງ, ເຄື່ອງນອນ ແລະ ບ່ອນນັ່ງບ່ອນນອນຕ້ອງສະອາດ.

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)