GMT+7 26/05/2018 14:59

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 74 ຫຼື ASEAN COST-74

 

 

ຂ່າວອາຊຽນ: ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 74 ຫຼື ASEAN COST-74 ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 10 ຫາ 11 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ ໂດຍມີຄະນະຜູ້ແທນຈາກ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ 70 ກວ່າຄົນ ໂດຍ ການເປັນປະທານຕາມການໝູນວຽນຂອງ ທ່ານ ປອ Aye Myint ຫົວໜ້າກົມອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ ກະຊວງສຶກສາ ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືດ້ານວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາຊຽນ ຂອງປະເທດມຽນມ້າ ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ຫູມພັນ ອິນທະຣາດ ຮອງລັດຖະມົນຕິກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທັງເປັນ ປະທານຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມື ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາຊຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ASEAN COST-74 ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ຕີລາຄາຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາແຜນງານ ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄັ້ງທີ 17 (AMMST-17) ກອງປະຊຸມ ASEAN COST-73 ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນປະຕິບັດງານ ດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ອາຊຽນ 2016-2025 (APASTI 2016-2025) ການ ຮວ່ມມື ກັບ ຄູ່ ຮ່ວມ ເຈລະຈາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆຂອງກອງປະຊູມຜູ້ນໍາບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ກອງ ປະຊຸມ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາສູງ ຕໍ່ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໃນການ ເຂົ້າ ຮວ່ມ ປະກອບ ຄວາມ ຄິດ ຄວາມເຫັນ ຢ່າງ ກົງ ໄປ ກົງ ແບບສ້າງສັນ ເປັນ ເຈົ້າ ການ ແລະ ມີ ຄວາມ ຮັບຜິ ດຊອບ ສູງ ໂດຍ ສະ ເພາະ ການ ປັບປຸງພາລະ ບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າ ທີ ຂອງກອງ ປະຊຸມ ລະດັບລັດຖະມົນ ຕີວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະ ວັດຕະ ກຳອາຊຽນ(AMMSTI) ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະ ວັດຕະ ກຳ ອາຊຽນ (ASEAN COSTI) ແລະ ຂອງ ຄະນະ ກອງ ເລຂາ ອາ ຊຽນດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອ ໃຫ້ ໄປ ຕາມ ທິດການສ້າງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ກອງປະຊຸມສຸດ ຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31 ທີ່ປະເທດຟີລິບປິນໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 32 ທີ່ປະເທດສິງກະ ໂປປີ 2018 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິ ທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ແລະ ບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານວິຊາການເພື່ອຈັດຕັ້ງແຜນງານລະດົມນັກຄົ້ນຄ້ວາໝຸ່ມທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ຈັດແບ່ງງົບປະມານຈາກ ກອງທຶນວິທະຍາສາດອາຊຽນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດັ່ງກ່າວ ໄລຍະຜ່ານມາ ASEAN COST ມີໂຄງການທັງໝົດຈຳນວນ 119 ໂຄງການ ສຳເລັດ 26 ໂຄງການ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 54 ໂຄງການ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນກະກຽມ 13 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ 9 ໂຄງການ ເຊິ່ງບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫລາຍສົມຄວນໃຫ້ແກ່ ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາຊຽນ, ກໍ່ຄືການຫຼູດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ດ້ານການພັດທະນາຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນດ້ວຍກັນ.

ສຳລັບບັນດາໂຄງການໃໝ່ ປີ 2018 ງວດທີ່ສອງກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານຈຳນວນ 5 ແສນໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 4 ຕື້ກວ່າກີບ ຈາກກອງທຶນວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ(ASTIF) ເຂົ້າ ໃນ 6 ກິດຈະກໍາວຽກບູລິມະສິດ ເປັນ ຕົ້ນ: Energy and water Food and biotechnology Biomedical and healthcare Climate change adaptation and mitigation ICT applications and Relevant enabling innovation for science and technology.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງ ໄດ້ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ເອົາ ບັນດາ ໂຄງການ ຈຳນວນ ນຶ່ງຕາມ ການ ສະ ເໜີ ຈາກອາ ນຸກຳມະການ ແຕ່ ລະ ໜວ່ຍງານ (Sub Committee) ໃນ ນັ້ນ ມີ ໂຄງການ ທີ ຝ່າຍ ສປປ ລາວ ສະ ເໜີຈັດ ຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ໃຫຍ່ ໂລກ (Big Earth Data)ຈາກ ກອງ ທືນ ຮ່ວມມື ອາ ຊຽນ-ສ.ປ ຈີນ (ASEAN-China Cooperation Fund) ຄຽງຄູ່ກັບກອງປະຊຸມ ASEAN COST-74 ຍັງມີກອງປະຊຸມອະນຸກຳມະການ ແລະ ສຳມະນາວິຊາ ການຫຼາຍຫົວຂໍ້ ເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມອະນຸກຳມະການ ດ້ານມີໂກເອເລັກໂຕນິກ(SCMIT) ຄັ້ງທີ 47 ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະພາບ ແລະ ການສົ່ງເສີມເປັນສິນຄ້າ ເຊີ່ງເປັນໂຄງການ ໃນຂອບການຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ເກົາຫຼີ. ສຸດທ້າຍ,ກອງປະຊຸມ ໄດ້ກຳນົດການຈັດກອງປະຊຸມ COST-75 ໄປ ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ກອງ ປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ບໍ່ ເປັນ ທາງ ການ IAMMST-10, ເຊີ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຈັດຂື້ນລະຫວ່າງ ວັນທີ 15-19 ຕຸລາ 2018 ທີ່ ເມືອງ Cebu ປະເທດຟິລິບປິນ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ປະກາດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)