GMT+7 26/05/2018 14:52

ການລ້ຽງປູຂາວ ຫຼື ປູທະເລ ແບບການປະມົງແລະລັກຊະນະພໍ່ແມ່ພັນ ເປັນສັດນ້ຳເສດຖະກິດລາຄາແພງ

 

 

ປູທະເລເປັນສັດນໍ້າຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມນິຍົມໃນການບໍລິໂພກ ເພາະມີລົດຊາດທີ່ແຊບ ອີກທັງຍັງມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພສະນາການສູງ ໂດຍປູທະເລໃນຕະກຸນ Scylla ທີ່ພົບໃນນ່ານ
ນໍ້າໄທມີ 4 ຊະນິດ ປູດຳ ຫຼື ປູແດງ (Scylla olivacea)  ປູຂຽວຫຼືປູທອງໂຫລງ(Scylla serrata) ປູມ່ວງ (Scylla tranquebarica) ແລະ ປູຂາວຫຼືປູທອງຫຼາງ (Scylla paramamosain)

ແຕ່ປັດຈຸບັນພົບວ່າປະລິມານປູທະເລໃນທຳມະຊາດ ມີແນວໂນມລຸດລົງເລື່ອຍໆ ຈຳເປັນຕ້ອງເລັ່ງຫາແນວທາງການເພີ່ມປະລິມານປູທະເລໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການເພາະລ້ຽງເພື່ອລຸດການຈັບປູຈາກທຳມະຊາດການ ປະມົງມີນະໂຍບາຍທີ່ຈະເລັງສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິໃຈໃນ ການຜະລິດລູກພັນປູທະເລ ເພື່ອເພີ່ມປະລິມານໃນທຳມະຊາດໃຫ້ເກີດຄວາມສົມດູນຂອງລະບົບນິເວນ ພ້ອມສົ່ງເສີມການເພາະລ້ຽງເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພດ ຊຶ່ງປູຂາວຫຼືປູທອງຫຼາງເປັນປູທະເລອີກສາຍພັນໜຶ່ງ ທີ່ການປະມົງກຳລັງຜັກດັນໃຫ້ມີການສຶກສາ ວິໃຈ ການເພາະຂະຫຍາຍພັນ ເພື່ອໃຫ້ກະເສດສາມາດນຳໄປຕໍ່ຍອດ ປູເປັນສັດນໍ້າເສດຖະກິດ ນອກເໜືອຈາກການປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດ ໂດຍສູນວິໃຈ ແລະ ພັດທະນາການເພາະລ້ຽງສັດນໍ້າ ໄດ້ມີການສຶກສາວິໃຈກ່ຽວກັບປູຊະນິດນີ້ມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໄດ້ສົ່ງເສີມການເພາະລ້ຽງໃຫ້ກັບກະເສດໄດ້ມີຄວາມຮູ້ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນາອາຊີບຜົນກ່ານວິໃຈເປີດ ເຜີຍວ່າ: ປູຂາວຫຼືປູທອງຫຼາງ (Scylla paramamosain) ມີຄວາມເໝາະສົມກັບການລ້ຽງໃນບໍ່ດິນ ມີການຈະເລີນໂຕເຕີບໂຕໄວ ຂະໜາດໂຕໃຫຍ່ ສ່ວນໃນດ້ານການຜະລິດລູກພັນປູຂາວໃຫ້ໄດ້ປະລິມານຫຼາຍນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ແມ່ພັນປູໄຂ່ ນອກກະດອງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຊຶ່ງໂດຍທຳມະຊາດການປະສົມ ນຂອງປູເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກໂຕແມ່ລອກຄາບໃໝ່ໆ ໂຕຜູ້ຈະເຂົ້າປະສົມພັນ ແລະ ປ່ອຍຖຸງນໍ້າເຊື້ອ (Spermatophorn) ໄປເກັບໄວ້ໃນ Receptacle ຂອງປູໂຕເມຍ ເມື່ອໄຂ່ພັດທະນາເຕັມທີ່ ໂຕເມຍຈະປ່ອຍໄຂ່ອອກມາປະສົມກັບນໍ້າເຊື້ອ ແລ້ວນຳໄຂ່ມາເກັບບໍລິເວນເຈັບປີ້ງເອີ້ນວ່າປູກໄຂ່ນອກກະດອງ ໂດຍໄຂ່ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິສົນທິຈະພັດທະນາເປັນໂຕອ່ອນ ແລະ ຟັກເປັນລູກປູຊຶ່ງປະລິມານ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລູກປູແລກຟັກຂຶ້ນຢູ່ກັບອາຍຸຄວາມສົມບູນ ແຂງແຮງຂະໜາດຂອງພໍ່ແມ່ພັນ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄືອາຫານທີ່ພໍ່ແມ່ພັນໄດ້ຮັບ ການຈັດອາຫານສຳລັບພໍ່ແມ່ພັນປູນັບເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນບໍ່ໜ້ອຍ ໄປກວ່າການຈັດການດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເທັກນິກການເພາະ ຂະຫຍາຍພັນທາງສູນໄດ້ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າສູດອາຫານສຳລັບນຳມາລ້ຽງພໍ່ແມ່ພັນປູຂາວ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສົມບູນເພດພົບວ່າພໍ່ແມ່ພັນປູຂາວທີ່ລ້ຽງດ້ວຍ ອາຫານທົດລອງ ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງອາຫານສົດ 60% ຄືຫອຍແຄງ 7.5% ພຽງຊາຍ 30% ໝືກ 7.5% ແລະຊີ້ນກຸ້ງ 15% ຜະສົມກັບ 40%  ຂອງສ່ວນປະສົມອື່ນປະກອບດ້ວຍອາຫານຜົງສຳເລັດຮູບ 36% ສະໄປຣູລິນ່າ 2% ວິຕາມີ່ນຊີ 1% ແລະນໍ້າມັນປາ 1% ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ພັນປູຂາວມີຄວາມສົມບູນເພດ ໂດຍພົບວ່າແມ່ພັນ ແລະ ພໍ່ພັນປູຂາວທີ່ລ້ຽງດ້ວຍອາຫານສູດດັ່ງກ່າວມີອົງປະກອບຂອງກົດໄຂມັນ (ARA, EPA,DHA)ແລະໂປຣຕີນໃນປະລິມານຫຼາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ພັນປູຂາວນຳໄປໃຊ້ໃນການພັດທະນາໄຂ່ໃຫ້ສົມບູນ ທີ່ສຳຄັນມີຮໍໂມນ ຫຼາຍຊະນິດຈາກພຽງຊາຍ ແລະ ໝືກ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຈະເລີນຂອງຮັງໄຂ່ພັດທະນາເຊວໄຂ່ໃຫ້ກາຍເປັນໄຂ່ແກ່ພ້ອມປ່ອຍໄຂ່ອອກນອກກະດອງ ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ພັນປູຂາວມີນໍ້າເຊື້ອສົມບູນ ຄຸນນະພາບດີ

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສານສີຈາກຊີ້ນກຸ້ງ ຊ່ວຍລຸດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງເຊວສະເປີອີກດ້ວຍການພັດທະນາເທັກນິກໃນການລໍອະນຸບານລູກພັນປູຂາວ ແລະ ການເພາະລ້ຽງປູຂາວ ໃຫ້ມີອັດຕາການ ຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ລອດຕາຍສູງນັ້ນຖື ເປັນພາລະກິດຫຼັກຂອງການປະມົງໃນການເພີ່ມຜະລິດສັດນໍ້າ ອີກທັງຍັງເປັນການເລັ່ງຜັກດັນປູຂາວໃຫ້ເປັນສັດນໍ້າເສດຖະກິດໃນອານາຄົດ

 

 

 

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ກະເສດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)