GMT+7 26/05/2018 14:50

ວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປູກຕົ້ນ " ໝາກຄາຍ " ໃຫ້ເໝາະສົມກັບພື້ນທີ່ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ

 

 

ໝາກຄາຍຈັດຢູ່ໃນຈຳພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ທີ່ມັກອາກາດໜາວເຢັນ, ເປັນໄມ້ພຸ່ມສະຫຼັບໃບ, ໝາກຄາຍມີທັງພັນພື້ນເມືອງຊຶ່ງມີໝາກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະສົ້ມມີທັງພັນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຂະໜາດໝາກ ໃຫຍ່ ແລະຫວານ, ໝາກຄາຍເປັນ ໝາກໄມ້ເມືອງໜາວທີ່ຂຶ້ນໄດ້ດີໃນພື້ນທີ່ທີ່ສູງ, ສາມາດປູກໄດ້ ດີເທີງພູເຂົາທາງພາກເໜືອ, ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ 10 ອົງສາ ແລະທົນຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດີ.      

ການປູກໝາກຄາຍຢູ່ລາວ ໂດຍສະເພາະພາກເໜືອມີມາດົນນານແລ້ວ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍເປັນພັນ ພື້ນເມືອງ ຊຶ່ງໃຫ້ຜົນຜະ-ລິດຕ່ຳ, ໝາກນ້ອຍ, ໃນປະຈຸບັນໄດ້ມີພັນ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະປູກໄດ້ຜົນດີ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ, ລົດຊາດດີ,ໝາກ ຄາຍສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ສອງແບບຄື: ການຕໍ່ກິ່ງ ແລະການເພາະຊຳ, ແຕ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍນິຍົມວິທີ ກຽມຕົ້ນຕໍ່ ໂດຍໃຊ້ໝາກຄາຍພັນ ພື້ນເມືອງເປັນຕົ້ນຕໍ່ແລ້ວຈຶ່ງຕິດຕາ ຫຼື ຕໍ່ກິ່ງດ້ວຍພັນດີ.    

ຫາກຜູ້ປູກຄິດວ່າວິທີນີ້ບໍ່ຄຸ້ນ ເຄີຍກໍ່ສາມາດໃຊ້ວິທີການເພາະ ຕົ້ນຕໍ່ດ້ວຍໜານເພາະຊຳແລ້ວຈຶ່ງຍ້າຍປູກກໍໄດ້ ຊຶ່ງການຍ້າຍປູກຄວນເຮັດໃນລະດູໜາວເພາະກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະພັກຕົວພໍເຖິງລະດູໃບໄມ້ ຫຼົ່ນ ຫຼື ລະດູຮ້ອນໝາກຄາຍ ກໍຈະເລີນຢ່າງໄວວາ ຂັ້ນຕອນຂອງການປູກ ແລະເບິ່ງແຍງໝາກຄາຍສາມາດເຮັດ ໄດ້ພາຍຫຼັງກຽມພື້ນທີ່ປູກກໍຄືກັບໝາກໄມ້ທົ່ວໆໄປ ໂດຍການຂຸດຂຸມຂະໜາດ 1x1x1 ແມັດ ແລ້ວໃຊ້ປຸ໋ຍຄອກ ຫຼື ເສດຫຍ້າຮອງກົ້ນຂຸມອາດຈະ ປະສົມປຸ໋ຍສູດ 12-25-12 ດ້ວຍກໍໄດ້ ໂດຍໃຊ້ໄລຍະປູກ 6x6 ແມັດ ຈະໄດ້ໄລ່ລະ 40-45 ຕົ້ນ.      

ການໃສ່ຝຸ່ນໃນຕົ້ນໝາກຄາຍ ກໍຄືກັບການໃສ່ປຸ໋ຍຂອງຕົ້ນໄມ້ ຊະນິດອື່ນໆເຊັ່ນ: ຈະໃສ່ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ໂດຍເທື່ອທຳອິດຈະໃສ່ເມື່ອໝາກຄາຍເລີ່ມອອກດອກ ຊຶ່ງຈະເປັນປຸ໋ຍສູດ 13-13-21 ແລະໃສ່ປຸ໋ຍໃນປະລິມານແລ້ວແຕ່ອາຍຸຂອງໝາກ ຄາຍ ຫຼື ອາດຈະແບ່ງໃຫ້ເປັນຫຼາຍໆຄັ້ງກໍໄດ້ອີກ ແລະເທື່ອສຸດທ້າຍໃສ່ເມື່ອຫຼັງຈາກການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ແລະຕັດແຕ່ງກິ່ງ ໂດຍໃສ່ສູດ 15-15-15 ສ່ວນວິທີການໃສ່ປຸ໋ຍຄວນພວນດິນບໍລິ ເວນອ້ອມຮອບຊົງພວນແລ້ວຫວ່ານປຸ໋ຍ ຕາມແນວທີ່ພວນ ແລະພາຍໃນລັດສະໝີຊົງພວນດ້ວຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ນ້ຳຕາມບໍລິເວນທີ່ໂຮຍປຸ໋ຍນັ້ນ.      

ສຳລັບການແຕ່ງກິ່ງແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ໃນລະດູໜາວຕອນ ທີ່ໝາກຄາຍກຳລັງພັກຕົວໄວ ໂດຍເຮັດຊົງຕົ້ນແບບຕົງ ກາງໂລ່ງໂປ່ງ ເມື່ອເລີ່ມປູກຕ້ອງຕັດຍອດໃຫ້ ເຫຼືອລຳຕົ້ນສູງ 60 ຊັງຕີແມັດ, ຕັດກິ່ງແນວດ້ານກ້ອງອອກສ່ວນ ແນວເທິງຕັດໃຫ້ເຫຼືອ 1-2 ຕາ ເມື່ອຕົ້ນແຕກກິ່ງກ້ານສາຂາແລ້ວໃຫ້ ເຫຼືອກິ່ງທີ່ດີ 3 ກິ່ງ ໄວ້ເປັນກິ່ງໂຄງສ້າງຕໍ່ມາເມື່ອຕົ້ນ ພັກຕົວໃຫ້ຕັດ ທ່ອນກິ່ງໂຄງສ້າງນ້ຳປະມານ 1/3 ເພື່ອໃຫ້ແຕກແໜງອອກໄປ ອີກ ແລະເປັນພຸ່ມແຈ້ໝາກຄາຍ.    

 ການປິດໝາກອອກຈະຊ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ໝາກທີ່ຈົ່ງໄວ້ບໍ່ຕ້ອງຍາດ ທາດອາຫານ ໂດຍເຮົາສາມາດລົງມືໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ແນ່ ໃຈວ່າ ໝາກຄາຍຕິດຜົນແລ້ວຄື ປະມານ 5-8 ອາທິດ, ຫຼັງດອກບານເຕັມທີ່ການປິດຄວນໃຫ້ໝາກເຫຼືອໃນຕົ້ນມີ ໄລຍະຫ່າງກັນ 15-20 ຊັງຕິແມັດ, ແຕ່ຕ້ອງເບິ່ງເຖິງຄວາມແຂງແຮງຂອງຕົ້ນ ແລະຕ້ອງເບິ່ງຈຳນວນໃບພ້ອມດ້ວຍ ການໃຫ້ໝາກຫຼັງຈາກປູກ 3 ປີ ຈະເລີ່ມໃຫ້ໝາກ  ໂດຍຈະອອກດອກຕອນປາຍລະດູຝົນຕໍ່ໃສ່ລະດູໜາວ ແລະຈະໃຫ້ໝາກໃນລະຫວ່າງເດືອນເມສາກໍ່ລະກົດ ແຕ່ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດດີເມື່ອອາຍຸ 4-5 ປີ ໄປຈົນເຖິງອາຍຸບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 10 ປີ.  

ສະເພາະການປູກໝາກຄາຍ ນັ້ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເຊັ່ນ: ໂລກ peach leafcurl, Brown rot scab ແລະ rust, ແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວໝາກຄາຍບໍ່ຄ່ອຍເປັນ ໂລກແມງທີ່ສຳຄັນຄື ແມງວັນໝາກໄມ້ ຊຶ່ງຈະທຳລາຍໝາກເມື່ອແກ່ ຫຼື ເລີ່ມສຸກ, ດັ່ງນັ້ນການພົ່ນຢາຂ້າແມງໄມ້ຢ່າງດີ, ສະໝ່ຳສະເໝີຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມແກ່, ຢາທີ່ໃຊ້ເຊັ່ນ: ດິລດຼີນ, ພາລາໄຊອອນອາດໃຊ້ ເຫຍື່ອລໍ້ໃຫ້ແມງວັນມາກິນຈາກນັ້ນ ກໍໃຊ້ຖົງຫໍ່ໝາກໃນໄລຍະໃກ້ສຸກເກັບໝາກທີ່ຫຼົ່ນບໍລິເວນກ້ອງ ຫຕົ້ນອອກໄປຝັງ ຫຼື ທຳ-ລາຍຖີ້ມ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ກະເສດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)