GMT+7 23/03/2018 20:01

ຜູ້ປົກຄອງຄວນຮູ້! ສົ່ງລູກໄປຝຶກຫຼິ້ນກິລາ ຕ້ອງຮູ້ຄໍານຶງເຖິງຫຍັງແດ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ບາດເຈັບ

 

ຈາກການປະຊຸມແພດນາໆຊາດ ພົບວ່າ: ອັດຕາການບາດເຈັບໃນນັກກິລາລະດັບ ອະນຸຊົນ-ເຍົາວະຊົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ແລະ ອາຍຸຂອງນັກກິລາທີ່ບາດເຈັບກໍ່ພົບວ່າ ຕໍ່າລົງກວ່າແຕ່ກ່ອນ, ເຊິ່ງມີນັກກິລາທີ່ບາດເຈັບຮຸນແຮງຕ້ອງຮັບການຜ່າຕັດຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 7 ແປັນຕົ້ນ, ໂດຍແຕ່ກ່ອນມັກໄດ້ພົບ ເນື່ອງຈາກວ່າມນປັດຈຸບັນການຫຼິ້ນກິລາໃນລະດັບອະນຸຊົນ ແລະ ເຍົາວະຊົນມີຄວາມຈິງຈັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມີການຝຶກຝົນຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍຢ່າງເປັນລະບົບ ຕ່າງຈາກໃນສະໄໝກ່ອນ ການຫຼິ້ນກິລາໃນໄວເດັກນ້ອຍ ນັ້ນເປັນພຽງການເລິ້ນເພື່ອຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເພື່ອສຸຂະພາບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຫວັງພັດທະນາ ເພື່ອຄວາມເປັນເລີດ ແລະ ໃຊ້ກິລາເປັນອາຊີບໃນອະນາຄົດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ແອັດມິນນົກ ຈະມາແນະນໍາສິ່ງທີ່ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ຄູຝຶກ ຕ້ອງຮູ້ສິ່ງຕ່າງທີ່ເປັນປັດໃຈຫຼັກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກຫຼານບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ດັ່ງນີ້: ການຝຶກຝົນກິລາໃນເຍົາວະຊົນ ແລະ ເຍົາວະຊົນນັ້ນຈະມັກແບ່ງໂດຍໃຊ້ອາຍຸເປັນຫຼັກ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າເດັກ ແຕ່ລະຄົນຈະມີຊວ່ງໄລຍະເວລາ ຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງໄວ ແຕກຕ່າງກັນໄປເປັນປີໆ ເຮັດໃຫ້ການຝຶກບາງຢ່າງ ອາດຈະເປັນເລື່ອງຍາກເກີນໄປ ສໍາລັບໃນບາງຄົນ ເຖິງຈະມີຊວ່ງອາຍຸເທົ່າກັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມພ້ອມຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຝຶກຝົນຈື່ງຕ້ອງປັບປ່ຽນໃຫ້ເໝາະສົມຕາມສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເຊິ່ງກໍາລັງຈະເລີນເຕີບໂຕໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເດັກແຕ່ລະຄົນ.

ການຝຶກຝົນຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນເກີນກໍາລັງຮ່າງກາຍເດັກ ເປັນສາເຫດໝື່ງຂອງການບາດເຈັບ ແລະ ການຝຶກຝົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ມຸ້ງໄປໃນລາຍລະອຽດຂອງຮູບການເຄື່ອນໄຫວຂອງເດັກ, ແຕ່ໄປເບິ່ງທີ່ຜົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວເຊັ່ນ: ການກະໂດດ ຖ້າເບິ່ງແຕ່ລະໄລຍະຄວາມສູງ ຫຼື ຄວາມໄກວ່າເປັນທີ່ພໍໃຈ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ເບິ່ງວິທີການ ກະໂດດວ່າຖືກຕອ້ງຫຼືບໍ? ຈະນໍາມາເຊິ່ງການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມເມື່ອໃຫ່ຍຂື້ນ ແລະ ເມື່ອເຖິງລະດັບຜູ້ໃຫ່ຍກໍ່ບໍ່ສາມາດພັດທະນາໄປໄດ້ເຕັມສັກກະຍະພາບ ແລະ ອາດບາດເຈັບໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບເຍົາວະຊົນ ການຝຶກກິລາໃນເດັກໆ ຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນພື້ນຖານຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຫຼາຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງຝຶກຝົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ພັດທະນາໄປໄດ້ໄກເມື່ອໃຫ່ຍຂື້ນມາ.

ນອກຈາກການຝຶກຝົນທີ່ອາດຈະຫຼາຍເກີນຄວາມພ້ອມຂອງຮ່າງກາຍແລ້ວ ໃນນັກກິລາລະດັບເຍົາວະຊົນ ແລະ ເຍົາວະຊົນທີ່ບາດເຈັບມັກຈະປະເມີນຕົນເອງພາດ ຄິດວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງຫຼາຍປະກອບກັບຈິດໃຈທີ່ມຸ້ງມັ່ນບໍ່ຍາກຢຸດແຂ່ງຂັນ ຫຼື ປັບປ່ຽນການຝຶກຊ້ອມ ເຮັດໃຫ້ໄປມີກິດຈະກໍາ ກອ່ນເວລາອັນສົມຄວນ ເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບນັ້ນຮຸ້ນແຮງ ຫຼື ຊໍ້າເຮື້ອຫຼາຍຂື້ນ ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ຝຶກສອນຍັງເປັນບຸກຄົນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການທີ່ຈະຝຶກຝົນ ອີກທັງປ້ອງກັນຕະຫຼອດຈາກການຮັກສາການບາດເຈັດ ໃນນັກກິລາເດັກໆເຫຼົ່ານີ້.

 

 

ເຊິ່ງວິທີແກ້ໄຂ ກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງດີໄປກ່ວາ ການປ້ອງກັນດວ້ຍການຝຶກກິລາດວ້ຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມກັບເດັກແຕ່ລະຄົນ ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ຫຼື ໄວວາເກີນສະພາບຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຂອງນັກກິລາເດັກໆ ແຕ່ລະຄົນ ມີຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ວິທີຮັກສາເມື່ອເກີດການບາດເຈັບ ຕະຫຼອດຈົນຟື້ນຟູສະພາບຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກ່ອນການມີກິດຈະກຳກິລາອີກຄັ້ງ, ທັງຕົວນັກກິລາເອງ, ຜູ້ຝຶກສອນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງຈະຕ້ອງເຮັດໝ້າທີ່ສອດຄ່ອງ ຮວ່ມກັນ ໃຈຮ້ອນເກີນບໍ່ໄດ້.

 

ນອກຈາກການຝຶກຝົນເຊິ່ງເປັນການກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍ, ການພັກຜ່ອນ ແລະ ອາຫານທີ່ເໝາະສົມ ເປັນສີ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຟື້ນຟູສະພາບເພື່ອຮັບການຝຶກໃນຄັັ້ງຕໍ່ໄປພ້ອມກັບເສີມສ້າງ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂື້ນ, ຖ້າຝຶກຝົນຢ່າງດີ ແຕ່ຂາດການພັກຜ່ອນ ຫຼື ໄດ້ຮັບອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ນັກກິລາເຍົາວະຊົນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ບໍ່ເຕັມສັກກະຍະພາບເທົ່າທີ່ຈະຄວນເປັນ.

 

ນອກນັ້ນ, ອີກຢ່າງໜ້ອຍທີ່ ແອັດມິນນົກ ຢ່າງເຕືອນກໍ່ຄື: ເດັກນ້ອຍຕໍ່ກວ່າອາຍຸ 10 ປີ ຫ້າມໃຊ້ຫົວໂໝ່ງບານເປັນເດັດຂາດ ເພື່ອປ້ອງກັນສະໝອງໄດ້ຮັບການກະທົບກະເທື່ອນໜັກກວ່າໄວອື່ນໆ ພາຍຫຼັງທີ່ ສະຫະພັນບານເຕະຂອງ ສະຫະລັດອາເມຣີກາ ໄດ້ອອກມາຫ້າມເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່ກວ່າ 10 ປີກະທໍາດັ່ງກ່າວ.

ໂດຍຄໍາແນະນໍານີ້ຂອງ ສະຫະພັນບານເຕະສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມາຈາກການລວມຕົວຂອງບັນດາຜູ້ປົກຄອງນັກເຕະເຍົາວຊົນ ທີ່ຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ ວົງການບານເຕະ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ລວມໄປເຖິງຟີຟາ ແລະ ສະມາຄົມບານເຕະເຍົາວະຊົນ ໃນລັດແຄລິຟໍເນຍ ເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂໍ້ຫາລະເລີຍ ແລະ ບໍ່ຫາມາດຕະການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດກັບນັກເຕະເຍົາວະຊົນ ຈາກການໂໝ່ງໝາກບານເປັນປະຈໍາ.

ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງນີ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກມີຜົນການສຶກສາເຜີຍແພ່ໃນວາລະສານຮັງສີວິທະຍາ ເມື່ອປີ 2013 ພົບຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງອາການສະໝອງ ຖືກທໍາລາຍກັບການໃຊ້ ຫົວຫຼິ້ນໝາກບານ ໂດຍຊີ້ວ່າ: ເດັກທີ່ໂໝ່ງໝາກບານເປັນປະຈໍາ ມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາວະຄວາມຈໍາເສື່ອມ ແລະ ສະໝອງໄດ້ຮັບການກະທົບກະເທື່ອນ ຫຼາຍກວ່າເຍົາວະຊົນທີ່ໃຊ້ຕີນຫຼິ້ນໝາກບານເປັນຫຼັກ.

ລາຍການລະບຸອີກວ່າ: ໃນການແຂ່ງຂັນປົກກະຕິ ນັກເຕະມີໂອກາດໂໝ່ງໝາກບານສະເລ່ຍນັດລະ 6-12 ຄັ້ງ ໂດຍບາງຄັ້ງໝາກບານພຸ່ງມາກະທົບຫົວດ້ວຍຄວາມໄວກວ່າ 80 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ສ່ວນລະຫວ່າງການຝຶກຊ້ອມ ນັກເຕະແຕ່ລະຄົນອາດຕ້ອງຝຶກໃຊ້ຫົວໂໝ່ງໝາກບານເຖິງ 30 ຄັ້ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງນັກວິໄຈຊີ້ວ່າ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງສູງໃນການກະທົບກະເທື່ອນຕໍ່ສະໝອງ.

ນອກຈາກນີ້, ສະຫະພັນບານເຕະຂອງ ສະຫະລັດອາເມຣີກາ ໄດ້ຖະແຫຼງການວ່າ: ຖ້າຫາກນັກເຕະດາວເດັ່ນຄົນໃດມີອາການວິນວຽນຈາກການຖືກໝາກບານກະທົບຫົວ, ຜູ້ຝຶກສອນຕ້ອງຈັດການປ່ຽນຕົວອອກທັນທີ ຍົກເວັ້ນເດັກນ້ອຍອາຍຸ 13 ປີຂຶ້ນໄປ ສາມາດລົງຫຼິ້ນຕໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກກ້າມເໜືອຫົວມີຄວາມໜາຫວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ, ແຕ່ຖ້າຫາກມີອາການກໍ່ຄວນຖືກປ່ຽນໃຫ້ຢຸດພັກເຊັ່ນກັນ.

 

 

ຂໍ້ມູນມາຈາກ : ລາວອັບເດດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)