GMT+7 21/05/2018 06:22

ມາເບິ່ງຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບ ນັກກິລາ-ບຸກຄະລະກອນ-ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນກົດໝາຍກິລາ-ກາຍະກໍາ ເຮັດແລ້ວດໍາເນີນຕາມລະບຽບ

 

ຄືນຄໍ່າແບບນີ້ມາພົບກັບ ຄໍລໍ້າ ສຶກສາພາຄິດ, ແຕ່ມືນີ້ຈະມາເບິ່ງເລື່ອງຂອງ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ເປັນອີກແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການສ້າງເງິນໄດ້ຢ່າງມະຫາສານ ມາຈາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກການແຂ່ງຂັນ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີກົດໝາຍເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດເລື່ອງຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ແອັດມິນນົກ ຈະນໍາເອົາກົດໝາຍ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂອງ ສປປ ລາວ ມາໃຫ້ແຟນເພຈ໌, ນັກກິລາວ ແລະ ລວມທັງຜູ້ປະກອບການໃນດ້ານກິລາ ຮູ້, ເຕື່ອນໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ອີ່ງຕາມກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ:

#ມາດຕາທີ 83 ຂອງ ສໍາລັບຂໍ້ຫ້າມຂອງນັກກິລາມີດັ່ງນີ້:

1.ໃຊ້ສານກະຕຸ້ນເປັນຕົ້ນ ໃນເວລາຝຶກແອບ, ຝຶກຊ້ອມ, ສະແດງ ແລະ ແຂ່ງຂັນ.

2.ໃຊ້ພຶດຕິກໍາ, ອາລົມຈິດ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ກຽດສັກສີ, ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງຄົນອື່ນ ໂດຍເຈດຕະນາ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ກະຕິກາ.

3.ໃຊ້ການແຂ່ງບຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ເປັນການພະນັນ.

4.ພົວພັນສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ສິ່ງລາມົກອະນາຈານ.

5.ໃຫ້ ແລະ ຮັບສິນບົນ, ສວຍໂອກາດສໍ້ໂກງໃນການເຄື່ອນໄຫວກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີຂອງຕົນ, ທີມງານ ແລະ ປະເທດຊາດ.

#ມາດຕາ 84.ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບບຸກຄະລາກອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ມີດັ່ງນີ້:

1.ຂັດຂວາງ, ກັ່ນແກ້ງ ການເຄື່ອງໄຫວກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ.

2.ໃຫ້ ແລະ ຮັບສິນບົນ, ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່, ຕໍາແໜ່ງ, ສິດອໍານາດຂອງຕົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ພັກພວກ ທີ່ບໍ່ຊອບທໍາ.

3.ມີການລໍາອຽງໃນການຄັດເລຶອກ, ຝຶກແອບ, ຝຶກຊ້ອມ, ທົດສອບນັກກິລາ, ການຕັດສິນທີ່ບໍ່ຍຸຕະທໍາ ໃນເວລາສະແດງ ແລະ ແຂ່ງຂັນ.

4.ໃຊ້ອາລົມຮ້າຍດ່າ, ໃຊ້ຄວາມຫຍາບຊ້າ, ທ່າທີ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ບຸກຄົນອື່ນເປັນຕົ້ນ ນັກກິລາ ໃນເວລາສະແດງ ແລະ ແຂ່ງຂັນ.

5.ສວຍໃຊ້ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ເປັນການພະນັນ.

 

 

#ມາດຕາ 85.ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບ ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ມີດັ່ງນີ້:

1.ດໍາເນີນທຸລະກິດກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາການກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຂອງຊາດ.

2.ດໍາເນີນທຸລະກິດກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ທີ່ຜິດຕໍ່ກົດລະບຽບກົດໝາຍ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນາທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ.

3.ດໍາເນີນທຸລະກິດກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ເພື່ອການພະນັນ ຫຼື ພົວພັນກັບສິ່ງເສບຕິດ.

 

ໝາຍເຫດ: ຮູບນີ້ເປັນພຽງຮູບປະກອບເທົ່ານັ້ນ

 


ຂໍ້ມູນມາຈາກ : laosupdate

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)