ປີນີ້ ສສກ ຈະສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມ – ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ຕາມແຜນບຸລິມະສິດ ປີ 2019 ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ສະນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ( ສສກ ) ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ກວ້າງຂວາງພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານຫຍໍ້ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ສົກຮຽນ 2017 – 2018 ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ປອ. ບຸນປັນ ໄຊມຸນຕຣີ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ທີ່ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ປະຈຳປີ 2018 ທີ່ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 – 25 ກໍລະກົດ 2018 ນີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນວຽກບຸລິມະສິດສຳລັບປີ 2019 ສສກ ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາພາກບັງຄັບໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງເທື່ອລະກ້າວ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຫຼັງຊັ້ນມັດທະຍົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສ້າງສີມືແຮງງານ ແລະ ນັກວິຊາການ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ, ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກເພດທຸກໄວຫັນມາໃສ່ໃຈການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນດ້ານກີລາ – ກາຍະກຳໃຫ້ກາຍເປັນນັກກີລາອາຊີບ.

ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ: ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ໃນຊັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ສູງກວ່າ 79%, ພ້ອມທັງສູ້ຊົນໃຫ້ມີຈຳນວນເມືອງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ສູງ ກວ່າ 60% ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 126 ເມືອງ ເປັນ 128 ເມືອງ, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 99%; ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 1 ຈາກ 5,8% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອຕໍ່າກວ່າ 5%; ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນ ປ 1 ຈາກ 8,9% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອຕໍ່າກວ່າ 7%; ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈາກ 4% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອຕໍ່າກວ່າ 3%; ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຈາກ 4% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອຕໍ່າກວ່າ 3%; ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດ   ປ 5 ໃຫ້ບັນລຸ 84%; ສູ້ຊົນໃຫ້ມີຈຳນວນເມືອງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມໃໝ່ຮອດຂັ້ນ ປ 5 ສູງກວ່າ 95% ເພີ່ມຈາກ 127 ເມືອງ ເປັນ 138 ເມືອງ.

ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໃຫ້ບັນລຸ 84%; ສູ້ຊົນໃຫ້ມີແຂວງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມໃໝ່ຂັ້ນ ມ 4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ ສູງກວ່າ 70% ຈາກ 12 ແຂວງ ເປັນ 14 ແຂວງ; ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຈາກ 9,1% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອຕໍ່າກວ່າ 8%; ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ບັນລຸ 56%; ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈາກ 7% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອຕໍ່າກວ່າ 6%; ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ໄດ້ 4%, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃຫ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້ຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບຕ່າງໆ ກວມ 80% ຂອງຈຳນວນນັກຮຽນດັ່ງກ່າວ.

ສ່ວນວຽກບຸລິມະສິດອັນສຳຄັນແມ່ນ: ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ກວ້າງ ຂວາງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສະໜອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ – ການສອນ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກໃຫ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ; ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ – ການສອນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງລະບົບນິເທດການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງກຸ່ມໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່.

ປະເມີນຄວາມຮູ້ຂອງຄູສອນ ລວມທັງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູ ເຊິ່ງຖ້າເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕ້ອງດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ຄູສອນດັ່ງກ່າວ; ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງຊຸມຊົົນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາພາກບັງຄັບ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.

ສືບຕໍ່ສະໜອງຫໍພັກນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ; ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບ.

ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ລວມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຕ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນກວ່າເກົ່າ; ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຄູ ແລະ ຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານການສຶກສາ; ປັບປຸງນິຕິກຳ ແລະ ຄູ່ມືສຳລັບການບັນຈຸ ແລະ ນຳໃຊ້ຄູ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກໂຮງຮຽນມີຄູສອນພຽງພໍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ການນຳໃຊ້ຄູມີປະສິດທິພາບ; ປັບປຸງລະບົບ ແລະ ກົນໄກການຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຈໍານວນໂຮງຮຽນທີ່ມີຄູເຫຼືອ – ບໍ່ພໍຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *