ພົບແອປຫຼາຍຕົວໃນ iOS ແອບລັກບັນທືກໜ້າຈໍຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ໂດຍບໍ່ບອກກ່າວ!

Techcrunch ລາຍງານວ່າມີແອປພລິເຄຊັ້ນຫຼາຍຕົວ ຕົວຢ່າງ Hollister, Air Canada, Expedia ແລະ Hotels.com ມີການກວດຈັບໜ້າຈໍ ຂອງຜູ້ໃຊ້ງານຕັ້ງແຕ່ການປັດ (ສະໄລໜ້າຈໍ) ເພື່ອກັບລັກສະນະການໃຊ້ງານນັ້ນເອງ.

ແອປເລົ່ານັ້ນໃຊ້ບໍລິການທີ່ຊື່ວ່າ Glassbox ເຊີ່ງໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ້ Session replay technology ເຮັດໃຫ້ນັກພັດທະນາ ສາມາດບັນທືກໜ້າຈໍ ແລະ ເກັບລັກສະນະການໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ປັດໜ້າຈໍໄປມາ ຮວມເຖີງການພີມສີ່ງຕ່າງໆ ລົງໄປເລີຍອີກດ້ວຍ.

ຊື່ບັນຊີ twitter ຂອງ Glassbox ໄດ້ທະວິດຂໍ້ຄວາມວ່າ: ລອງຈິນຕະນາການວ່າ ຈະເປັນຢ່າງໃດຫາກແອປພລິເຄຊັ້ນຂອງທ່ານ ສາມາດເຫັນລັກສະນະການໃຊ້ງານ ຂອງຜູ້ໃຊ້ງານກັບແອປພລິເຄຊັ້ນເລົ່ານັ້ນໄດ້.

ນອກຈາກນີ້ The App Analyst ຍັງລາຍງານວ່າ ແອປພລິເຄຊັ້ນ Air Canada ຢູ່ເທີ່ງ iPhone ບໍ່ໄດ້ມີການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ Air Canada ສາມາດຮູ້ເລກ ພາລ໌ປອຣ໌ດ ແລະ ລະຫັດບັດເຄດິດ ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ໃນບາງກໍລະນີ Session Replay ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນກັບໄປຫາ Glassbox ຫຼືກັບໄປຫາຜູ້ຜະລິດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າວ່າບໍ່ເປັນຄວາມປອດໄພ ຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ງານທັງຄູ່ ທັງນີ້ ລະບົບດັ່ງກ່າວມີຜົນສະເພາະແອປພລິເຄຊັ້ນ ຂອງນັກພັດທະນາເທົ່ານັ້ນບໍ່ມີຜົນຕໍ່ລະບົບ iOSໂດຍກົງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *