Samsung ກຳລັງພິຈາລະນາໃສ່ກ້ອງເພີ້ມ ໃນບິກ S-Pen..!

ທີເດັດໃຫມ່ຈາກ Samsung ເມື່ອບໍລິສັດກໍາລັງພິຈາລະນາ ເພີ້ມກ້ອງທີ່ມີລະບົບຊູມພາຍໃນຕົວ ລົງໃນ S-Pen ເຊີ່ງ Samsung ກໍ່ໄດ້ຈົດສິດທິບັດດັ່ງກ່າວ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍປແລ້ວ ເຊີ່ງຄົນພົບໂດຍ Patently Mobile ໂດຍສິດທິບັດດັ່ງກ່າວ ຖືກຂື້ນທະບຽນໄວ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2017.

S-Pen ທີ່ເພີ້ມກ້ອງເຂົ້າມາໃນຕົວ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດຫຼາຍຢ່າງເພີ້ມເຕີມເຂົ້າມາຢ່າງນ້ອຍ ກໍ່ຮອງຮັບການຖ່າຍຮູບດ້ວຍ ບິກ, ແຕ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈນັ້ນກໍ່ຄື: ດ້ວຍພື້ນທີ່ໃນບິກທີ່ຄ່ອນຂ້າງຈຳກັດ ແຕ່ຈາກສິດທິບັດພົບວ່າ ຕົວຂອງບິກຈະຮອງຮັບການຊູມແບບ Optical ຫຼື ຊູມແບບຮາຣ໌ດແວຣ໌ນັ້ນເອງ ເຊີ່ງການທີ່ S-Pen ມີກ້ອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຖ່າຍຮູບໃນສະຖານທີ່ທີ່ກ້ອງໂທລະສັບບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປເຖີງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດຖ່າຍໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.

ທັງໝົດນີ້ກໍ່ເປັນພຽງສິດທິບັດເທົ່ານັ້ນ ຍັງບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າ Samsung ຈະເຮັດອອກມາຈີງຫຼືບໍ່ ແຕ່ຈາກຍອດຂາຍທີ່ລົດລົງໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາເຮັດໃຫ້ Samsung ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໂຊສິ່ງທີ່ລ້ຳສະໄໝອອກມາໃນປີນີ້ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *