ແຈ້ງ ທຫລ ດ່ວນ ຫາກພົບສະຖາບັນການເງິນເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ໄລຍະຜ່ານມາປະຊາຊົນໄດ້ຮັບ ຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກການນຳເອົາເງິນໄປຝາກຕາມສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ ຈົນເກີດມີການຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນຫຼາຍຄະດີ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຊ້ຳຊາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( ທຫລ ) ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: ຈະເອົາຜິດກັບທຸກສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ຶອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງຫາກພົບເຫັນແຈ້ງໂດຍດ່ວນມາຍັງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອດໍາເນີນມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງທັນການ.

ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( ທຫລ ) ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວ ທຫລ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2019 ວ່າ: ໃນປີ 2018 ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ໄດ້ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວໃນການອອກອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຂຶ້ນໃໝ່ ແຕ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວກ່ອນໜ້ານີ້ກໍມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນຫຼາຍດ້ານ; ປັດຈຸບັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນມີທັງໝົດ 185 ແຫ່ງ. ໃນນີ້, ມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ( ສກຈຮ ) 20 ແຫ່ງ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ( ສກຈບ ) 77 ແຫ່ງ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ( ສສງ ) 27 ແຫ່ງ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ 29 ແຫ່ງ, ໂຮງຊວດຈໍາ 27 ແຫ່ງ ແລະ  ບໍລິສັດ ໂອນເງິນດ່ວນ 5 ແຫ່ງ ເຊິ່ງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເຫຼົ່ານີ້ມີຊັບສິນໃນທ້າຍປີ 2018 ຈຳນວນ 6.415 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 143,90%, ມີເງິນຝາກ ( ສະເພາະ ສກຈຮ ແລະ ສສງ ) ຈຳນວນ 1.032 ຕື້ກີບ ທຽບກັບປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 28,58%, ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອ ( ສກຈຮ, ສກຈບ, ສສງ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈຳ ) ຈຳນວນ 4.796 ຕື້ກີບ ທຽບກັບປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 118,43% ໂດຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມ ສອດຄ່ອງກັບຊີວິດປະຈຳວັນນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາຍັງມີບາງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ມີພຶດຕິກຳເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບສະຖາບັນການເງິນ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມວຸ່ນວາຍ ແລະ ເກີດການຟ້ອງຮ້ອງເປັນຄະດີຄວາມຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນມີບາງສະຖາບັນການເງິນຍັງບໍ່ພັດທະນາລະບົບບັນຊີຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມທີ່ ທຫລ ກຳນົດໄວ້ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ ທຫລ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ຂໍ້ມູນອາດມີການດັດແກ້ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື; ການບໍລິຫານຈັດການຂອງບາງສະຖາບັນການເງິນຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດສະພາບຄ່ອງ, ບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນເງິນຝາກ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດເວລາ; ບາງສະຖາບັນພັດມີພຶດຕິກຳແອບແຝງເພື່ອລະດົມເງິນ ຫຼື ປ່ອຍສິນເຊື່ອເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຜິດກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວເກີນຂອບເຂດທີ່ ທຫລ ອະນຸຍາດ. ບັນຫາທັງໝົດນີ້ ທຫລ ຈະເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາບົນພື້ນຖານລະບຽບຫຼັກການທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2019 ຫາກສະຖາບັນການເງິນໃດເຄື່ອນໄຫວນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕ້ອງຖືກປະຕິບັດວິໄນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເດັດຂາດ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບວ່າ: ທຫລ ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກໃດລະດົມເງິນຝາກ ຫຼື ປ່ອຍກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງໃຫ້ສັງຄົມຢ່າຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ຄຳໂຄສະນາຂອງພວກຄົນບໍ່ດີຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ຖ້າພົບເຫັນພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວນີ້ຂໍໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ມູນ ຫຼື ແຈ້ງໂດຍດ່ວນມາຍັງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ ຕາມເບີໂທລະສັບ 021 265 712 ເພື່ອດໍາເນີນມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງທັນການ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *