ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້ຊ່ວຍ​ເຫຼືອພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ​ໄລຍະ 2

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI) ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ບັນດາບ້ານພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄລຍະ 2 (VESL), ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ກຸມພານີ້, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລະຫວ່າງທ່ານ ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ ຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ທ່ານ Richard Lee Reece ຫົວໜ້າອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ.

​ໂຄງການ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ມີ​ຈຸດປະສົງ​​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສາມາດປະກອບອາຊີບທີ່ມີລາຍຮັບໝັ້ນຄົງນັບທັງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ, ພ້ອມການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃຫ້ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການທີ່ດີ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ, ແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນການເປັນຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ, ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການສຶກສາສາຍສາມັນເປັນຫຼັກ ລວມເຖິງສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ, ການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໂດຍຜ່ານປະສົບການທີ່ມີແລ້ວໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ສໍາລັບໂຄງການ ການສຶກສາໝູ່ບ້ານຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄລຍະ 1 ແມ່ນ​ໃນ​ໄລຍະ​ປີ 2001-2003 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ທີ່ເມືອງ ສາລະວັນ, ສະໝ້ວຍ, ເລົ່າງາມ ແລະ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ. ສ່ວນໄລຍະ 2, ໂດຍຈະໄດ້ປະຕິບັດງານຢູ່ເມືອງ ເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ, ເມືອງ ປາກເຊ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ເມືອງອື່ນໆ. ຊຶ່ງມີໄລຍະດໍາເນີນງານ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດນີ້ໄປ ເຖິງເດືອນ ທັນວາ 2021. ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ປະກອບມີ 4 ກິດຈະກໍາຫຼັກຄື: ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ, ການສົ່ງເສີມການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ການສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໄວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ, ການເດີນທາງທີ່ປອດໄພ, ການກົດຂີ່ຂູດຮີດແຮງງານໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດອີກດ້ວຍ.

ໂຄງການ ການສຶກສາໝູ່ບ້ານຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ​ໄລຍະ​ທີ​ 2 ​ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, UNFPA, ມູນນິທິໂປຣວິກຕິມ ແລະ ມູນນິທິທີເອັກ ມູນຄ່າປະມານ 7 ຕື້ກວ່າກີບ (852,500 ໂດລາສະຫະລັດ) ​ແລະ ຈະໄດ້ປະຕິບັດງານຢູ່ເມືອງ ເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ, ເມືອງປາກເຊ, ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ເມືອງອື່ນໆ, ຊຶ່ງມີໄລຍະດໍາເນີນງານ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດນີ້ໄປ ເຖິງເດືອນ ທັນວາ 2021. ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ປະກອບມີ 4 ກິດຈະກໍາຫຼັກຄື: ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ, ການສົ່ງເສີມການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ການສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໄວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ, ການເດີນທາງທີ່ປອດໄພ, ການກົດຂີ່ຂູດຮີດແຮງງານໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດອີກດ້ວຍ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ມ່ວນ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *