ການລົງທຶນຢູ່ແຂວງເຊກອງ ປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນເກືອບ 40%

ການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງຄົມໃນປີ 2018 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບວ່າມີບາດກ້າວທີ່ດີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 1.141 ຕື້ກວ່າກີບ ລື່ນແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 39,94% ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ແຫຼ່ງທຶນ ຄື: ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການລົງທຶນເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆເຊກອງ ໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນວ່າ: ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ການລົງທຶນລວມ ທົ່ວສັງຄົມປະຕິບັດໄດ້ 1.141,87 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 39,94% ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ແຫຼ່ງທຶນສຳຄັນ ຄື:

1). ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ແຂວງເຊກອງ ທັງໝົດ 302 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 4.588,27 ຕື້ກີບ, ສະພາໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີນີ້ມູນຄ່າ 101,63 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 57 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 11,97 ຕື້ກີບ, ໂຄງການສືບຕໍ່ 136 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 76,92 ຕື້ກີບ ແລະ ໂຄງການຊໍາລະໜີ້ 99 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 12,08 ຕື້ກີບ.

ສ່ວນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນແຫຼ່ງທຶນຕົ້ນຕໍທີ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງໃນປີ 2018 ມີນັກທຸລະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນພາຍໃນແຂວງເຊກອງ ທັງໝົດ 13 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 398 ຕື້ກວ່າກີບ, ປະຕິບັດລື່ນແຜນການ 8,56% ກວມເອົາ 34,89% ທຽບໃສ່ການລົງທຶນທັງໝົດ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ( ODA ) ເປັນແຫຼ່ງທຶນທີ່ສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ – ສັງຄົມ ໃນປີຜ່ານມາປະຕິບັດໄດ້ ທັງໝົດ 21 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 63,05 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າປະຕິ ບັດຕົວຈິງ 22,59 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 18,52% ຂອງແຜນການ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ ສຸດທ້າຍແມ່ນການລົງທຶນສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ ມາຮອດເດືອນຕຸລາ ປີ 2018 ຍອດສິນເຊື່ອທົ່ວລະບົບທະນາຄານ ບັນລຸ 619,22 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການປີທີ່ວາງໄວ້ 2 ເທົ່າຕົວ ກວມເອົາ 54,23% ທຽບໃສ່ການລົງທຶນທັງໝົດ.

 

( ຂ່າວ: ສັນຍາ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *