ຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືພາ ສ່ຽງ “ມະເຮັງຮັງໄຂ່” ຫຼາຍກວ່າຫຼືບໍ່?

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນມະເຮັງທີ່ພົບໄດ້ພຽງຮ້ອຍລະ 3 ໃນຜູ້ຍິງ ແຕ່ມະເຮັງຮັງໄຂ່ (ovarian cancer) ກໍ່ມີອັດຕາການເສຍຊີວິດສູງ ເມື່ອທຽບກັບມະເຮັງຊະນິດອື່ນໆ ໃນລະບົບສືບພັນຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍບາງສ່ວນເນື່ອງຈາກມັກສະແດງອາການໜ້ອຍ ຈົນມີການແຜ່ກະຈາຍຫຼາຍຂື້ນແລະເນື່ອງຈາກຂາດການກວດທີ່ເໝາະສົມ ແລະຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງຮັງໄຂ່ປະການໜຶ່ງຍັງສຳພັນກັບປະວັດການຖືພາຂອງແມ່ຍິງ

ຜົນຂອງປະຫວັດການຖືພາຕໍ່ການເປັນມະເຮັງຮັງໄຂ່

ມີຫຼາຍການສຶກສາເຜີຍວ່າ ຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີລູກຫຼືເກີດລູກເມື່ອມີອາຍຸຫຼາຍ ຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນມະເຮັງຮັງໄຂ່ສູງຂື້ນເລັກນ້ອຍ ແຕ່ກໍ່ມີຈຳນວນພຽງເລັກນ້ອຍ ຜູ້ຍິງທີ່ເຄີຍຖືພາແລະເກີດລູກກ່ອນອາຍຸ 26 ປີ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນມະເຮັງຮັງໄຂ່ຕ່ຳກວ່າຜູ້ບໍ່ເຄີຍຖືພາ ຄວາມສ່ຽງຈະຫຼຸດລົງຈາກການຖືພາຈົນຄົບກຳໜົດເກີດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຜູ້ຍິງທີ່ຄົບກຳໜົດເກີດຄັ້ງທຳອິດຫຼັງຈາກອາຍຸ 35 ປີ ຫຼືບໍ່ເຄີຍຖືພາຈົນຄົບກຳໜົດເກີດ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນມະເຮັງຮັງໄຂ່ສູງກວ່າ

ສົມມຸດວ່າຜູ້ຍິງໄດ້ຮັບຮໍໂມນເອສໂຕຣເຈນຫຼາຍເທົ່າໃດໃນຊີວິດ ກໍ່ຍິງມີຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນມະເຮັງຮັງໄຂ່ຫຼາຍຂື້ນເທົ່ານັ້ນ ການຖືພາຈັດເປັນ “ການປົກປ້ອງ” ເນື່ອງຈາກເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງຢູ່ຫ່າງຈາກການຕົກໄຂ່/ຮໍໂມນເອສໂຕເຈນ ເປັນເວລາ 9 ເດືອນໃນລະຫວ່າງການຖືພາ ນອກຈາກນີໂອກາດໃນການເປັນມະເຮັງຮັງໄຂ່ຈະຍິ່ງຫຼຸດລົງຫຼາຍຂື້ນ ຫາກຜູ້ຍິງເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ນົມລູກ ສົມມຸດອີກປະການໜຶ່ງຄືເມື່ອຜູ້ຍິງຕົກໄຂ່ການຊ່ອມແຊມຄໍປັສລູທຽມ (corpus luteum) ຫຼືຖົງນ້ຳທີ່ໄຂ່ຖືກຂັບອອກມາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການກາຍພັນ  (genetic mutations) ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງຮັງໄຂ່ໄດ້

ຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ

ມະເຮັງຮັງໄຂ່ສຳພັນກັບປັດໃຈຫຼາຍປະການ ປະການທຳອິດຄື ຜູ້ຍິງເຂົາສູ່ໄວໝົດປະຈຳເດືອນຫຼັງຈາກອາຍຸ 50ປີ (ແລ້ວມີຮໍໂມນເອສໂຕຮເຈນຫຼາຍຂື້ນ) ແລະຜູ້ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 63 ປີ ມີໂອກາດຫຼາຍຂື້ນໃນການເປັນມະເຮັງຮັງໄຂ່ ນອກຈາກນີ້ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນໂລກອ້ວນ (ຄ່າດັດສະນີມວນກາຍຫຼາຍກວ່າ 30) ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂື້ນເນື່ອງຈາກເນື້ອເຍື່ອໄຂມັນສາມາປ່ຽນເປັນຮໍໂມນເອສໂຕຣເຈນ ທີ່ໝູນວຽນຫຼາຍຂື້ນໃນຮ່າງກາຍ ຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດມະເຮັງຍັງຫຼຸດລົງ ຫຼັງຈາກການກິນຢາຄຸມກຳເນີດເປັນເວລາ 3 ເຖິງ 6 ເດືອນ (ຊະນິດຮໍໂມນໂປຣເຈສຕິນເທົ່ານັ້ນ)

ສຸດທ້າຍແຕ່ບໍ່ທ້າຍສຸດ ປັດໃຈທາງພັນທຸກຳຍັງມີບົດບາດໃນການເກີດມະເຮັງຮັງໄຂ່ (ຄວາມເປັນໄປໄດ້ເກີດຈາກທັງຝ່າຍແມ່ແລະຝ່າຍພໍ່) ປະຫວັດຄອບຄົວທີ່ເຄີຍເປັນມະເຮັງເຕົານົມ ແລະມະເຮັງລຳໃສ້ ສາມາດສຳພັນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ້ມຂື້ນ ໃນການເປັນມະເຮັງຮັງໄຂ່ເນື່ອງຈາກການຮັບພັນທຸກຳຂອງຢີນທີ່ມີການກາຍພັນບາງຊະນິດເປັນສາເຫດຮ່ວມກັນຂອງມະເຮັງປະເພດນີ້ທັງໝົດ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *