Mg Delivery ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ ດ່ວນ

Mg Delivery ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ ດ່ວນ ຈານວນ 3 ຕຳແຫນ່ງ

1. ພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ (ຈັດສົ່ງເຄື່ອງທົ່ວໄປ ໃນນະຄອນຫລວງ)

– ເພດຊາຍ ຫລື ຍິງ
– ອາຍຸ 20- 35 ປີ
– ມີລົດຈັກທຽວເປັນຂອງຕົນເອງ
– ມີຄວາມຊື່ສັດ ຕົງເວລາ ຮັກວຽກບໍລິການ

ສົນໃຈສະຫມັກຕິດຕໍ່ ໂທ 020 2345 6796 ຫລື ວ໋ອດແອັບ (ບໍ່ຕອບຄອມເມັ້ນ)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *