ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ-ຮັບຮອງ ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ

ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 5-6 ທັນວາ 2018, ການນດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຂຸດທີ VIII, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າສູ່ວາລະການຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ, ເຊິ່ງສະເໜີ ໂດຍ ທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ. ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງປະມວນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີເນື້ອໃນສົມບູນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ.

ທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ໄດ້ຮັບການຈັດລຽງ ສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ທີ່ເປັນພື້ນຖານຢັ້ງຢາຍຢູ່ນັ້ນ ໃຫ້ເປັນລະບົບເກາະກ່າຍ ແລະ ກົມກຽວກັນ ໄວ້ເປັນສະບັບດຽວກັນ, ເຊິ່ງລວມມີ 9 ພາກ, 51 ໝວດ, 630 ມາດຕາ, ເມື່ອໄດ້ຖືກຮັບຈາກສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ ບັນດາກົດໝາຍເຫລົ່ານີ້ ຈະຖືກປ່ຽນແທນຕາມປະມວນ ກົດໝາຍແພ່ງ ຕາມມາດຕາ 630. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງພາວະວິໄສ ທີ່ລັດ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການດັດປັບການປະພຶດ ຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ໃຫ້ໄປຕາມແນວທາງຂອງ ພັກ-ລັດ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄຍລະ, ແນໃສ່ຮັບປະກັນ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໄຫຍດ ອັນຊອບທຳ ຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ແກ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ກໍໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້ ແລະ ມີຜົນສັກສິດເປັນຢ່າງດີ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຈຶ່ງສະເໜີ ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະ ນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກລັດ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ຫລື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ, ທັງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕື່ມ ໃນການປະຕິບັດ ກົດໝາຍດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມນີ້, ຍັງຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຂໍ້ຂັດກັນຂອງກົດໝາຍຕ່າງໆ ຫລື ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ທີ່ພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກົດໝາຍແພ່ງທີ່ຕ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ ແລະ ປະຕິ ບັດກົດໝາຍ ບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນ, ເກີດເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ເພີ່ມການໂຕ້ຖຽງທາງກົດໝາຍໃນສັງຄົມຫລາຍຂຶ້ນ, ທັງເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນຂອງສານ ບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ, ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ບໍ່ຄາດຄະເນໄດ້.

ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຍັງໄດ້ຮັບການກຳນົດ ຫລັກການໃໝ່ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ ໃຫ້ສາມາດດັດປັບ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ, ແຕ່ເມື່ອມີການພັດທະນາ ຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນເທົ່າໃດ ກໍຍິ່ງເກີດມີຄວາມຂັດແຍ່ງຕາມມາ ເຊິ່ງບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການ ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ຫລື ນິຕິກຳໃດ. ທີ່ສຳ ຄັນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຈະເຮັດບົດບາດດັດປັບ ບັນຫາຂ້າງເທິງເຂົ້າ ໃນລະບົບກົດໝາຍ, ທັງຊ່ວຍຈຳແນກບັນຫາໄດ້ຊັດເຈນ ວ່າບັນຫາໃດແມ່ນເລື່ອງທາງແພງ ແລະ ບັນຫາໃດ ເປັນເລື່ອງທາງອາຍາ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ສ້າງຄວາມສັບສົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ທັງເປັນການກຳຈັດຊ່ອງຫວ່າງ ໃນການສວຍໃຊ້ຄວາມຄຸມເຄືອ ບໍ່ຊັດເຈນຂອງຄະດີແພ່ງ ໄປເປັນຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີອາຍາ ມາເປັນຄະດີແພ່ງ ທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນຫລາຍກໍລະນີ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *