ເຊກອງເປີດຮັບສະໝັກຄັດເລືອກຄູໄປສອນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມວາງເງື່ອນໄຂ 3 ຂໍ້

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງ ເຊກອງ ແຈ້ງການເຖິງ ບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກີລາເມືອງໃນ 4 ຕົວເມືອງ, ບັນດານິສິດນັກຮຽນສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູແຫ່ງຕ່າງໆ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຊຊາບວ່າ: ເລື່ອງການສະໜັບສະໜູນສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາຄູທີ່ຈົບໃໝ່ ເຈົ້າເປັນຄູອາສາສະໝັກເຂົ້າສອນຕາມ ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆໃນ 4 ເມືອງ ໃນສົກຮຽນ 2018-2019.

ເຊິ່ງແຈ້ງການລະບຸວ່າ: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງ ຈະໄດ້ຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາຄູທີ່ຈົບຮຽນມາໃໝ່ ເຂົ້າເປັນຄູອາສາສະໝັກຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆໃນ 4 ເມືອງ ພາຍໃນແຂວງ ເຊກອງ ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າຕໍ່າແໜ່ງງານທີ່ຂາດຄູສອນ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ວິຊາສະເພາະຕໍາແໜ່ງງານທີ່ຕ້ອງການແມ່ນ ຄູອະນຸບານ, ຄູປະຖົມສຶກສາ, ຄູມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຄູຄະນິດສາດ, ຄູພາສາອັງກິດ, ຄູພາລະສຶກສາ, ລະດັບການສຶກສາ ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ. ສ່ວນຄູມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຄູຟີຊິກສາດ, ຄູເຄມີສາດ, ຄູພາສາຝຣັ່ງ, ຄູພາສາອັງກິດ, ຄູພາສາຫວຽດນາມ ຫຼື (ຄູປະຖົມສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ), ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄູພູມສາດ, ລະດັບການສຶກສາ ແມ່ນປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຄູອາຊີວະສຶກສາ ສາຂາຕັດຫຍິບ ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນກາງຂຶ້ນໄປ.

ສຳລັບເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູ, ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນຊົນເຜົ່າດັ້ງເດີມ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄປຮຽນວິຊາສະເພາະດ້ວຍທຶນຂອງແຂວງເຊກອງສົ່ງໄປຮຽນ ແລະ ມີລະດັບວິຊາສະເພາະແຕ່ຊັ້ນກາງຂຶ້ນໄປ (ໃນສາຂາວິຊາທີ່ຕ້ອງການຕົວຈິງ); ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນດີທາງກາຍ ແລະ ໃຈ (ບໍ່ພົວພັນສິ່ງເສບຕິດ ຫຼື ຄະດີຕ່າງໆ, ອາຍຸກະສຽນ 30 ປີ ລົງມາ); ຮັກອາຊີບ, ມີສະຕິຮັກສາກຽດສັກສີ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄູ.

ມີຄວາມພ້ອມໃນການຕັດສິນໃຈປະຕິບັດໜ້າທີ່ການສິດສອນໃນເຂດທຸລະກັນດານ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຕາມການມອບໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ; ມີຄວາມມານະອົດທົນ, ຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດຕໍ່ໜ້າທີ່, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນໜ້າທີ່ການສິດສອນ ແລະ ມີການພັດທະນາວິທີການສິດສອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ມີປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວດີ, ຈະແຈ້ງ, ມີຄຸນສົມບັດດີ, ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຖືກລົງໂທດ ຫຼື ປະຕິບັດວິໄນໃນຄະດີໃດມາກ່ອນ.

ສ່ວນວັນທີເປີດຮັບສະໝັກ ແລະ ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 5 ຫາ 15 ທັນວາ 2018 ທີ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ປິດຮັບຄຳຮ້ອງໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2018.

ສຳລັບວັນທີສອບເສັງແມ່ນວັນທີ 18 ທັນວາ 2018 ສອບເສັງພາກຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ, ພາສາອັງກິດ, ຄອມພິວເຕີ, ພາກວິຊາສະເພາະ ແລະ ການແຕ່ງບົດສອນຕົວຈິງ ໃຫ້ນັກສອບເສັງກະກຽມອຸປະກອນແຕ່ງບົດສອນມາໃຫ້ຄົບ.

ວັນທີ 19-20 ທັນວາ 2018 ເປັນມື້ກວດບົດ, ສັງລວມຄະແນນໃນຮອບທີ 1 ແລະ ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ມີສິດສອບເສັງໃນຮອບທີ 2 ແລະ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2018 ເປັນມື້ຈັດຕັ້ງການທົດສອບການສອນສາທິດຕົວຈິງຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ຊົນເຜົ່າ, ອະນຸບານແຂວງ ແລະໂຮງຮຽນປະຖົມໂນນມີໄຊ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ມ່ວນ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *