“ຕົ້ນຕີນເປັດ” ກັບ 6 ປະໂຫຍດດີໆຕໍ່ສຸຂະພາບ

1.ເປືອກຂອງລຳຕົ້ນມີລົດຂົມ ສາມາດນຳມາເຮັດເປັນຢາທີ່ຊ່ວຍໃນການຈະເລີນອາຫານ ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຂອງໂລກເບົາຫວານ ແລະແກ້ຫວັດແກ້ໄອ ບັນເທົາອາການຫຼອດລົມອັກເສບ

2.ເປືອກຂອງລຳຕົ້ນຊ່ວຍຮັກສາທ້ອງບິດ ຖອກທ້ອງ ໂລກລຳໃສ້ແລະໂລກລຳໃສ້ຕິດເຊື້ອ

3.ເປືອກຂອງລຳຕົ້ນຕົ້ມນ້ຳອາບ ຫຼຸດອາການຜົດຜື່ນຄັນ

4.ຢາງລຳຕົ້ນໃຊ້ຢອດຫູແກ້ອາການປວດຫູ ແລະໃຊ້ອັດແຂ້ວເປັນບັນເທົາອາການປວດແຂ້ວ

5.ໃບອ່ອນນຳມາຕົ້ມເພື່ອດື່ມຮັກສາໂລກລັກປິດລັກເປີດ

6.ໃບແລະຢາງ ຊາວອິນເດຍໃຊ້ຮັກສາແຜເປື່ອຍແຜຕຸ່ມໜອງ ແລະອາການປວດຂໍ້

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *