9 ເດືອນ ປີນີ້ ຂະແໜງບໍລິການເຕີບໂຕສູງພ້ອມເນັ້ນ 6 ທ່າແຮງກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ໃນປີ 2019

ການບໍລິການພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ປີ 2018 ຖືວ່າພົ້ນເດັ່ນ ໂດຍ 9 ເດືອນຜ່ານມາມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງ ຖ້າທຽບໃສ່ຂະແໜງ ກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ( ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການປ່ອຍສິນເຊື່ອທະນາຄານແມ່ນລື່ນແຜນ ) ສ່ວນປີ 2019 ແມ່ນເນັ້ນ 6 ທ່າແຮງສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

ທ່ານ ຄໍາພຽງ ຢາຈົງວາ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມໄຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມໃນປີ 2018 ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ເຫັນວ່າເສດຖະກິດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການເມືອງ, ມີ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງສະແດງອອກລວມຍອດຜະລິດຕະ ພັນພາຍໃນ ( GDP ) ບັນລຸ 3.779,92 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 1.417 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຂະແໜງ ການບໍລິການ.

ຂະແໜງກະສິກໍາຂະຫຍາຍຕົວ 8,37% ກວມເອົາ 40,76% ຂອງ GDP, ຂະແໜງບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວ 16,33% ກວມເອົາ 25,30% ຂອງ GDP, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂະຫຍາຍຕົວ 3,08% ກວມເອົາ 30,86% ຂອງ GDP, ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂາເຂົ້າຂະຫຍາຍຕົວ 7,92% ກວມເອົາ 3,08% ຂອງ GDP. ນອກນັ້ນ, ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນການ 1,79% ( ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການປ່ອຍສິນເຊື່ອທະນາຄານແມ່ນລື່ນແຜນ ).

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປີ 2019 ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ຂະຫຍາຍຕົວ ຄະນະນໍາ ຂອງແຂວງໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດ ຄື:

ໜຶ່ງ: ພັດທະນາວຽກງານກະສິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກພືດສະບຽງອາຫານເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເຂົ້າ, ສາລີ, ກ້ວຍ, ອ້ອຍ, ໝາກໂມ, ຜັກ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເມືອງ, ຊຸກຍູ້ການລ້ຽງສັດໃຫ້ເປັນກຸ່ມ – ເປັນຟາມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຟາມເປັດ, ໄກ່, ໝູ, ແບ້, ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ກຸ່ມລ້ຽງປາ.

ສອງ: ພັດທະນາວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂະໜາດ ໃຫຍ່, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ວຽກງານ ເອັສເອັມອີ ຕາມທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສ້າງສິນຄ້າໂອດ໊ອບໃຫ້ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້.

ສາມ: ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການບໍລິການໃຫ້ໄດ້ມາດ ຕະຖານ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ມີຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບການທ່ອງທ່ຽວກັບບັນດາແຂວງ ພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ.

ສີ່: ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປັບປຸງເສັ້ນທາງໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ.

ຫ້້າ: ພັດທະນາ ແລະ ປ້ອງກັນໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາມແຜນເພື່ອຟື້ນຟູໄລຍະ ສັ້ນ – ໄລຍະຍາວຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຂອງແຂວງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຕັດຜັງບ້ານຍົກຍ້າຍບ້ານ ມົກພາງ ເມືອງປາກແບ່ງ ໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພ, ປະຕິບັດກອງທຶນແຮຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພຂັ້ນແຂວງ, ກະກຽມ ສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດໄລຍະສັ້ນ – ໄລຍະຍາວ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ຕ້ານແລ້ງຕ້ານຖ້ວມເທສະບານເມືອງໄຊ.

ຫົກ: ພັດທະນາຈັດສັນຕົວເມືອງທັນສະໄໝ, ຊຸກຍູ້ການສໍາຫຼວດ  ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເມືອງທັນສະໄໝຢູ່ ເຂດເມືອງນາໝໍ້, ຄົ້ນຄວ້າແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມແລວເສັ້ນທາງລົດໄຟ ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດມາສ້າງ ຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ເຂດດ່ານພູຫຼັກຄໍາ ເມືອງນາໝໍ້.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *